ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN AllXtra Middemeer 01-01-2003

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

* Onder allXtra-buro wordt verstaan: elk artiestenburo, organisatieburo, evenementenburo dat is aangesloten bij de branche-organisatie en/ of keurmerk AllXtra en zich ten behoeve van opdrachtgevers verbindt tot het organiseren en/ of uitvoeren van evenementen, optredens en festiviteiten. Het allXtra buro kan een eenmanszaak zijn maar ook een rechtsvorm als besloten vennootschap, naamloze vennootschap, vennootschap onder firma.

* Onder opdrachtgever wordt verstaan: de (rechts-)persoon die de opdracht verleent aan het theaterbureau tot het engageren van artiesten en/ of musici en/ of de verdere organisatie van een evenement, produktie of festiviteit.

* Onder artiest wordt verstaan: iedere artiest, groep van meerdere artiesten en/ of musici en/ of daarbij rechtstreeks betrokken medewerkers (-sters) ten behoeve van bediening en verplaatsing van technische voorzieningen en/ of optredens-attributen.

* Onder optredens-attributen wordt verstaan: licht- en geluidsinstallaties, decors, kleding (kostuums), rekwisieten, muziekinstrumenten of andere goederen welke duidelijk voor het optreden nodig zijn.

* Onder uitkoopsom wordt verstaan: het totaalbedrag (exclusief het daarvoor geldende btw-tarief) waarin behalve salaris(-sen) mede begrepen de loonheffing en de premie UWV-GAK-werknemersverzekeringen voor zover die verschuldigd zijn, af te dragen door het AllXtra-buro dat hiervoor door het Ministerie van Financi‘n gemachtigd is middels een beschikkingsnummer, Omzetbelastingnummer, Loonbelastingnummer; UVW-GAK identificatienummer Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging zijn opvraagbaar bij het AllXtra-buro en tevens controleerbaar bij de desbetreffende instanties.

2. BEMIDDELINGS-OVEREENKOMSTEN

* allXtraburo en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever aan het allXtraburo persoonlijk, telefonisch of per e-mail of faxbericht opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of produktie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/ of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, lokatie en overige dienstverlening.

* Het allXtraburo zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze overeenkomst aan opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retourzenden naar het postadres van het AllXtra-theaterburo. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.

* Het niet ondertekenen en/ of retourzenden door de opdrachtgever kan nimmer dienen tot bewijs dat geen overeenkomst is bereikt tussen opdrachtgever en theaterburo.

Indien het theaterburo niet een getekend exemplaar van de overeenkomst binnen 5 dagen na datum opmaak van de opdrachtgever retour heeft ontvangen dan is het allXtraburo gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat het allXtraburo gebonden is enige schadevergoeding aan de opdrachtgever te voldoen.

* Eventueel na ondertekening te maken aanvullende of gewijzigde afspraken inzake het optreden of de produktie zijn slechts van kracht indien deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

3. BEPALINGEN INZAKE OPTREDENS EN PRODUKTIES

* De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk bekend te zijn met de aard of hoedanigheid van de prestaties van de artiest.

* De opdrachtgever zal voor zijn rekening twee consumpties per aan het optreden medewerkende persoon per uur inclusief opbouwen en afbreken beschikbaar stellen tenzij anders schriftelijk is overeengekomen in de bijzondere bepalingen inzake het optreden.

* De opdrachtgever verklaart in het bezit te zijn van de voor het optreden van overheidswege vereiste vergunningen. Het niet of niet meer in het bezit zijn van de benodigde vergunningen betekent voor de opdrachtgever wanprestatie ten opzichte van het allXtraburo. De over het optreden vereiste BUMA/ STEMRA rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

* De opdrachtgever garandeert dat:

a. een voldoend ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer aan de artiest beschikbaar wordt gesteld. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid;

b. de veiligheid van de artiest ten allen tijde door hem gewaarborgd is en indien het allXtraburo daarom verzoekt dranghekken en ordedienst aanwezig zijn;

c. op de plaats van optreden een stevig podium aanwezig is dat voldoende ruimte biedt aan de artiest en de optredens-attributen waarop zonder gevaar voor schade en stroomstoringen kan worden opgetreden (opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de eisen aan het podium inzake de afmetingen, de hoogte, de ruimte tussen vloer en plafond en vereiste stroomvoorzieningen);

d. hij niet zal toestaan dat er meer publiek in de lokatie aanwezig is dan door overheid en/ of brandweer is toegestaan;

e. zonder schriftelijke toestemming van het allXtraburo geen beeld- en/ of geluidsopnamen en/ of interviews zullen worden toegestaan;

f. zonder schriftelijke toestemming van het allXtraburo geen afbeeldingen, geluidsdragers of andere artikelen voorzien van de naam of de beeltenis van de artiest zullen worden verkocht in (de onmiddellijke nabijheid van) de lokatie;

g. de lokatie en met name het podium voldoende tijd voor, tijdens en na het optreden gemakkelijk bereikbaar is voor de artiest en vervoer daarvan tijdens het opbouwen, optreden en afbreken.

* Het allXtraburo dient zorg te dragen voor een tijdige aanwezigheid van de artiest alsmede de optredens-attributen alsmede voor het opbouwen van dit laatste meteen voor aanvang van het optreden of op een eventueel schriftelijk overeengekomen eerder tijdstip.

* Het allXtraburo overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat de artiest tijdens zijn optreden zal produceren.

* De door het allXtraburo en de opdrachtgever overeengekomen tijdstippen en tijdsduur van het optreden zijn bindend. Bij eventuele wijzigingen daarin behoudt artiest zich het recht voor deze te weigeren of betaling van meerwerk te bedingen.

* Het allXtraburo behoudt zich tot vier dagen voor het overeengekomen optreden uitdrukkelijk het recht voor het optreden van de artiest bij de opdrachtgever te annuleren, indien de gecontracteerde artiest op bedoeld tijdstip een televisie- of buitenlands optreden kan verzorgen. In dat geval kan de opdrachtgever geen enkele schadevergoeding van het allXtraburo vorderen.

* In geval van annulering door overmacht waaronder arbeidsongeschiktheid heeft de opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. Het allXtraburo dient ingeval ziekte een getekende doktersverklaring te overleggen en -indien de opdrachtgever daarom verzoekt- een datum voor een vervangend optreden aan te bieden zonder extra administratiekosten voor de opdrachtgever.

4. AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE FESTIVITEITEN, EVENEMENTEN EN (THEATER-) PRODUKTIES

* Het allXtraburo is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met aard van de gecontracteerde diensten van derden bekend te zijn.

* Inzake een partage-afspraak wordt vanuit de netto-recette afgerekend op een van te voren tussen partijen overeengekomen partageverdeling. De opdrachtgever zal onmiddellijk op het eerste verzoek daartoe van het allXtrabureau alle relevante gegevens verschaffen over toegangsprijzen, aantallen bezoekers en (voor zover van toepassing) voorverkoop en reductieregelingen. Partijen hebben recht op 4 gratis toegangsbewijzen tijdens de voorstelling.

* Inzake een partage/ garantie-afspraak betaalt de opdrachtgever minimaal het gegarandeerde bedrag; over de netto-recette boven dit minimaal gegarandeerde bedrag geldt de vooraf afgesproken partage regeling. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

* Inzake een suppletie-afspraak betaalt de opdrachtgever de netto-recette vermeerderd met het afgesproken suppletiebedrag tot maximaal de aangeboden uitkoopsom. Tevens gelden dezelfde regels als bij een partage-afspraak.

5. EXTRA ALGEMENE BEPALINGEN

* Het allXtraburo erkent in de hoedanigheid van (fictief) werkgeverschap, bekrachtigd middels een uitkoop-overeenkomst, zorg te dragen voor een deugdelijke salaris-administratie en daarmee verband houdende voorgeschreven wettelijke handelingen, aangiften en afdrachten van loon (belasting) heffing en premies werknemersverzekeringen hierin binnen het kader van de produktie-overeenkomst optredende artiesten.

In dit verband vrijwaart het allXtraburo de opdrachtgever voor het verrichten van deze handelingen. Het theaterburo is in het bezit van een inhoudingsplichtige verklaring, afgegeven door het Ministerie van Financi‘n.

* Indien tussen allXtraburo en opdrachtgever een netto-gage voor de artiest is overeengekomen dan is de opdrachtgever verplicht tijdig zorg te dragen voor afdrachten aan de betreffende instanties van het werknemers- en het werkgeversaandeel terzake het optreden en tevens om alle administratieve verplichtingen op zich te nemen welke de wetgever daartoe oplegt.

* Ingeval van overmacht zal de ene partij de andere partij onmiddellijk mondeling en tevens schriftelijk aangetekend binnen 2 x 24 uur daarvan in kennis stellen en daarbij in ieder geval de aard, de tijdsduur en de reden van de overmacht kenbaar maken.

* Onder overmacht zal ook begrepen zijn: door de overheid bepaalde nationale rouw, gewapende conflicten, gevolgen van een atoom-kernreactie, overstromingen, ziekte of andere arbeidsongeschiktheid van de artiest. Wanneer de overmachtstoestand aanhoudt en het optreden daardoor binnen 30 dagen onmogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechter als ontbonden te beschouwen.

* Al dan niet voorziene stagnatie in de leverantie of prestatie door het theaterburo schorten deze voor de duur van deze bijzondere omstandigheid op. De opdrachtgever bepaalt alleen en uitsluitend in overleg met het allXtraburo de duur van het uitstel.

* Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de opdrachtgever zorg te dragen voor betaling van eventueel verschuldigde Buma/ Stemra rechten.

6. GAGES EN ONKOSTEN

Tussen partijen overeengekomen prijzen zijn o.a gebaseerd op vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, premies UWV-GAK-verzekeringen, technische en organisatorische kosten en andere factoren welke gelden op de dag van opmaken van de tussen partijen bestaande schriftelijke overeenkomst. Indien voor de levering en/ of het optreden verhoging door -al dan niet- voorziene omstandigheden zich voordoet dan is het allXtraburo gerechtigd de prijsverhoging door te berekenen aan de opdrachtgever die de meerprijs gelijktijdig met de uitkoopgage dient te voldoen. Over het algemeen is dit artikel van toepassing door maatregelen van overheidswege zoals wijziging loon- of omzetbelastingtarieven, G.A.K.-premies en benzineaccijns of wegenbelasting.

7. BETALINGEN

* Het allXtraburo is op ieder moment gerechtigd ter voorfinanciering van het concert/ optreden een voorschot in de betaling te vragen van maximaal 100% van de uitkoopsom. Ook ingeval het een festiviteit/ evenement betreft is het allXtraburo gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot in de betaling te eisen van maximaal 100% van de totale uitkoopsom. Indien door de opdrachtgever niet aan de overeengekomen eis inzake voorfinanciering is voldaan, dan behoudt het allXtraburo zich het recht voor zonder rechterlijke tussenkomst het concert of totale evenement in zijn geheel te annuleren.

* De opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering welke hij op het allXtraburo heeft, of denkt te hebben, te verrekenen met enige door hem aan het allXtraburo verschuldigde faktuur inzake een uitkoopsom of een deel daarvan.

* Het allXtraburo behoudt zich het recht voor bij iedere transactie zekerheidsstelling(-en) te vorderen. Indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven kan hij het verschuldigde op de gestelde datum voldoen of, indien hij naar de mening van het allXTraburo daartoe niet in staat is, desverlangd zekerheid te stellen voor juiste nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever.

* Indien betaling door de opdrachtgever op de vervaldag niet aan het allXtraburo is geschiedt is de opdrachtgever een rente van 1,5% per maand verschuldigd aan het allXtraburo ingaande de vervaldag tot op het ogenblik dat de betaling plaatsvindt. Vervolgingskosten wegens wanbetaling en gerechtelijke en/ of buitengerechtelijke incassokosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, alsmede die welke bij vonnis niet geliquireerd worden, komen ten laste van de opdrachtgever waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van de uitkoopsom bedragen, met een minimum van honderd gulden onverminderd de btw en eventuele proces- en/ of executiekosten.

* Indien de opdrachtgever en/ of debiteur met het voldoen van enige faktuur meer dan 60 dagen vanaf de factuurdatum in verzuim is, heeft het allXtraburo het recht alle nog lopende overeenkomsten te annuleren of op te schorten. Het allXtrabureau behoudt zich onverminderd het recht voor om nakoming en/ of volledige schadevergoeding te vorderen.

8. GESCHILLEN

* Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen theaterburo en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een mediator. Indien de bemiddelingspoging van de mediator niet leidt tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing dan zal de kwestie voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement alwaar het allXtraburo is gevestigd.

* De opdrachtgever is gerechtigd de vordering welke voortvloeit uit de tussen partijen opgemaakte overeenkomst voor te leggen aan de bevoegde rechter in het Arrondissement van de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever.

* In alle gevallen waarin de overeenkomst en de daaraan verbonden leveringsvoorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

9. SCHADEVERGOEDING

Afgezien van de door de bevoegde rechter uit de leveringsvoorwaarden toegekende rechten aan (een der) partijen komen ten laste aan de niet veroordeelde partij: de vervolgingskosten, proces- en executiekosten, kosten van rechtskundige bijstand , gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

10. KLACHTEN

Reclames worden alleen en uitsluitend door het theaterburo in behandeling genomen indien deze door de opdrachtgever uiterlijk binnen 24 uur persoonlijk, telefonisch of per telefax aan het theaterburo zijn gemeld en bovendien schriftelijk aangetekend binnen 8 dagen zijn bevestigd. Indien niet op deze wijze de reclames kenbaar zijn gemaakt wordt het theaterburo geacht aan al zijn verplichtingen inzake de overeenkomst te hebben voldaan.

11. AANSPRAKELIJKHEID

* De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan of verlies van optredens-attributen met uitzondering van grove nalatigheid door de artiest en vrijwaart het allXtraburo voor schadeclaims van derden.

* De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan apparatuur veroorzaakt door een optredende storing in de stroomvoorziening voor, tijdens of na afloop van de voorstelling, alsmede voor door het publiek veroorzaakte schade aan optredens-attributen en andere eigendommen van de artiest voor, tijdens of na afloop van de voorstelling.

* Het allXtrabureau verklaart een deugdelijke bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij met een maximale dekking van eu 450.000,-- per gebeurtenis en beperkt tot een maximum van eu 900.000,-- per contractjaar.